BAJKOWY ZAKĄTEK
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
Home Rekrutacja

It seams that module Counters (mod_jstats_counters) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


Zasady naboru do przedszkoli i regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 53 na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz.7) (tzw. ustawa „rekrutacyjna").

Zasady prowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy, a postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe kryteria (art. 20c ust.4), które będą brane pod uwagę w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:

• wielodzietność rodziny kandydata

• niepełnosprawność kandydata

• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

• objęcie kandydata pieczą zastępczą

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

• Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

• Ad. 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645.

• Ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

• Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych z Prezydentem Miasta Lublin, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm) . Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.

 Kryteria rekrutacyjne dla gminy Lublin:

• oboje rodzice kandydata mają status osoby pracującej lub uczącej się w systemie dziennym – 4 pkt,

• fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego) – 2 pkt,

• dzieci z ciąży mnogiej – 1 pkt,

• fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do funkcjonujących w pobliżu szkoły, żłobka – 1 pkt,

• Odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola nie przekraczająca 3 km – 1 pkt,

• Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj.: zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków - 1 pkt.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych" składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego odbędzie się w dniach od 1 marca – do 31 marca br.!

Wniosek można składać do trzech wybranych placówek, ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru. Wniosek ten można będzie wypełnić począwszy od dnia 1 marca br., korzystając ze strony internetowej https://naborp-k.vulcan.net.pl/lublin

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 31 marca br. do przedszkola pierwszego wyboru!

Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego można będzie również pobrać w przedszkolu lub szkole podstawowej i złożyć w wyżej wymienionym terminie.


Informacja dla Rodziców o zapisach dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2014/2015


Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 53 w Lublinie

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7)

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W PRZEDSZKOLU NR 53 W LUBLINIE

I. Postępowanie rekrutacyjne dzieci do Przedszkola nr 53 w Lublinie obejmuje:

1. Zebranie deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko w kolejnym roku szkolnym.

2. Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu, na które odbywać się będzie rekrutacja.

3. Podanie informacji o postępowaniu rekrutacyjnym w placówce na nowy rok szkolny.

4. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola, odbędzie się w dniach od 1 marca – do 31 marca br. Wniosek można składać do trzech przedszkoli, ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru. Wniosek ten można będzie wypełnić począwszy od dnia 1 marca br., korzystając ze strony internetowej naborp-k.vulcan.net.pl/lublin

5. Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 31 marca br. do przedszkola pierwszego wyboru. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, można będzie również pobrać w przedszkolu i złożyć w wyżej wymienionym terminie.

6. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej. Ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji.

7. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej i opracowanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego w celu ogłoszenia wyników rekrutacji.

8. Analiza procedur odwoławczych.

II. Działania wstępne.

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny.

2. Do przedszkola na rok szkolny 2014/2015, zgodnie z zapisem ustawy o systemie oświaty, przyjmowane są dzieci 5-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania w zakresie wychowania przedszkolnego oraz dzieci 6-letnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.

3. Dyrektor na podstawie działań wstępnych określa liczbę wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

4. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną w składzie: co najmniej 5 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

III. Postępowanie rekrutacyjne.

1. Komisja rekrutacyjna otrzymuje od dyrektora informację o liczbie wolnych miejsc w placówce na kolejny rok szkolny.

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu na wniosek rodzica dziecka (prawnego opiekuna) złożony do dyrektora przedszkola w terminie 1.03.-31.03.

1) Wniosek zawiera:

a) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL dziecka (w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość);

b) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

c) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;

d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów;

e) wskazanie kolejności wybranych trzech publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

f) istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka, w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki;

2) Do wniosku dołącza się:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne dziecka, rodziców lub rodzeństwa;

c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Lublin.
W przypadku kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy miasta Lublin, przyjęcie do przedszkola odbywa się według postępowania rekrutacyjnego, jeżeli placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzonej rekrutacji dla dzieci z miasta Lublin.

3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy miasta Lublin niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. Kryteria o których mowa w pkt. 3 mają jednakową wartość, tj. 10 punktów za każde kryterium.

5. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektorów przedszkoli z Prezydentem Miasta Lublin, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm) . Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wartość

6. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 ustala się dodatkowe kryteria naboru:

1) Oboje rodzice kandydata mają status osoby pracującej lub uczącej się w systemie dziennym – 4 punkty.

2) Fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (oddziału przedszkolnego lub

innej formy wychowania przedszkolnego) – 2 punkty.

3) Dzieci z ciąży mnogiej – 1 punkty.

4) Fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły, żłobka

– 1 punkt.

5) Odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola nie przekraczająca 3 km –

1 punkt.

6) Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ( powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków - 1 punkt.

7. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów, o przyjęciu zadecyduje losowy wybór.

8. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

1) analiza dokumentacji dziecka pod względem formalnym i merytorycznym;

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3) podanie najmniejszej liczby punktów, która uprawnia do przyjęcia dziecka do przedszkola;

4) podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów w porządku alfabetycznym zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, oraz informację o kandydatach przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

5) podanie informacji o liczbie wolnych miejsc.

9. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydatów do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

IV. Analiza procedur odwoławczych.

1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem i zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, które upoważniały do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, które rozpatruje dyrektor przedszkola także w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

6. W przypadku, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

7. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na terenie gminy miasta Lublin, zgłoszonych podczas rekrutacji do przedszkola przewyższa liczbę miejsc w tym przedszkolu, dyrektor informuje prezydenta miasta Lublin o nieprzyjęciu dziecka.

V. Postanowienia końcowe.

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumenty postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

3. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do zarządzenia dyrektora Przedszkola nr 53 w Lublinie z dnia 20 lutego 2014 roku.