BAJKOWY ZAKĄTEK
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
Home Statut

It seams that module Counters (mod_jstats_counters) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


Statut Przedszkola nr 53 w Lublinie
Spis treści
Statut
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II Cele i zadania przedszkola
Rozdział III - Organy przedszkola i ich kompetencje
Rozdział IV - Organizacja przedszkola
Rozdział V - Nauczyciele i inni pracownicy
Rozdział VI - Wychowankowie przedszkola
Rozdział VII - Poztanowienia końcowe


Rozdział II Cele i zadania przedszkola

§ 2
1. Celem przedszkola jest:
1) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
2) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie ?gotowości szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się,
3) współdziałanie z rodzicami (opiekunami) dziecka, pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

2. Zadaniem przedszkola jest:
1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
2) pomoc dzieciom w realizacji ich indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi,
3) wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

3. Zadania przedszkola w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno -pedagogicznej to:
1) diagnozowanie środowiska dziecka,
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania z także rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce,
3) organizowanie różnorodnej działalności dziecka w oparciu o formy i metody pracy pedagogicznej z zakresu wychowania zdrowotnego, moralno-społecznego, umysłowego i estetycznego,
4) otaczanie szczególną troską dzieci wymagających oddziaływania stymulująco - kompensacyjnego oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieciom wyróżniającym się zdolnościami i zainteresowaniami,
5) współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, przedszkolami, szkołami i placówkami działającymi na rzecz rodziców i dzieci.

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być prowadzona w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych i innych o charakterze terapeutycznym,
2) zajęć otwartych dla rodziców z udziałem psychologa, pedagoga i logopedy,
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

4a.Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału terapeutycznego wymaga zgody rodziców.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielona dziecku na wniosek:
1) rodziców,
2) nauczyciela przedszkola,
3) poradni psychologiczno - pedagogicznej.
6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielona dziecku po uprzedniej konsultacji z rodzicami.

7. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.

8. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

9. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda.

10. W celu rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, którą dokumentują oraz informują rodziców o jej wynikach.

11. Nauczyciel planując indywidualną pracę z dzieckiem ma obowiązek uwzględnić zalecenia specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda) określone w wydanej opinii lub orzeczeniu.

12. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zależy od potrzeb środowiska i warunków placówki.

13. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez udział w zajęciach organizowanych na terenie placówki:
1) przedszkole organizuje, w ramach planu zajęć, naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie oświadczenia,
2) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych, przez władze kościelne,
3) nauka religii odbywa się w wymiarze:
a) 1 godziny tygodniowo w grupie dzieci 5-letnich i 6-letnich,
b) 0,5 godziny tygodniowo w grupie dzieci 3-4-letnich.
4) przedszkole ma obowiązek zorganizowania zajęć religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci danego oddziału,
5) przedszkole zatrudnia nauczyciela religii wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola, wydanego przez właściwego biskupa diecezjalnego,
6) cofnięcie skierowania, o którym mowa w pkt. 5), jest równoznaczne z utratą uprawnień do nauczania religii w danym przedszkolu. O cofnięciu skierowania właściwe władze kościoła powiadamiają dyrektora przedszkola oraz organ prowadzący,
7) na okres pozostały do końca roku szkolnego kościół może skierować inną osobę do nauczania religii, z tym że równocześnie pokrywa on koszty z tym związane.

13a Przedszkole umożliwia dzieciom należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym , podtrzymywanie i rozwijanie tożsamości narodowej lub etnicznej poprzez prowadzenie:
a) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz języka regionalnego;
b) nauki własnej historii i kultury;
c) nauki geografii państwa, z którego obszarem utożsamia się mniejszość narodowa,
d) zajęć artystycznych lub innych zajęć dodatkowych,

13b Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości:
a) białoruską,
b) czeską,
c) litewską,
d) niemiecką,
e) ormiańską,
f) rosyjską,
g) słowacką,
h) ukraińską,
i) żydowską.

13c. Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości:
a) karaimską,
b) łemkowską,
c) romską,
d) tatarską.

13d. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego, naukę historii i kultury w przedszkolu organizuje dyrektor na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka składanych na zasadzie dobrowolności.

13e. Wniosek, o którym mowa w ust. 13d składa się dyrektorowi przedszkola przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola. Wniosek dotyczy całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola.

13f. Naukę języka mniejszości lub regionalnego organizuje się jeśli zostanie zgłoszonych co najmniej 7 dzieci na poziomie danego oddziału.

13g. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba dzieci może być mniejsza niż 7.

13h. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby dzieci zgłoszonych lub braku nauczyciela nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości lub regionalnego organ prowadzący przedszkole, uwzględniając miejscowe warunki komunikacyjne, organizuje zespoły międzyprzedszkolne. Dyrektor przedszkola przekazuje organowi prowadzącemu listę dzieci zgłoszonych na naukę mniejszości lub języka regionalnego.

13i. Liczba dzieci w zespole międzyprzedszkolnym nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 20.

13j. Nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego w zespole międzyprzedszkolnym prowadzi się w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

13k. Nauczanie języka mniejszości, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie dopuszczonych programów nauczania i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

13i. W wykonywaniu zadań zawartych w ust. 13a dyrektor placówki współdziała z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

14. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole odbywa się poprzez:
1) tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
3) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka
4) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu,
5) uwzględnianie propozycji dzieci w codziennym planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych,
6) ustalanie kierunku pracy pedagogicznej kierując się zasadą wykorzystywania w pracy metod aktywizujących wychowanków,
7)stosowanie form pracy otwartej, umożliwiając dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności,

14a)W przedszkolu może być powołany przez dyrektora zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzony bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną;
1)w skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
b) psycholog;
c) logopeda;
d) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
2) Do zadań zespołu należy w szczególności:
a)ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
b)nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
c)opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
d)analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
3)Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola, albo upoważniony przez niego nauczyciel.
4)Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.
5) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
6)W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
7) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:
a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
8) w przypadku, w którym przedszkole nie zatrudnia w/w specjalistów powyższy zespół organizuje poradnia psychologiczno - pedagogiczna,
9)zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

15.Przedszkole w ramach posiadanych środków może udzielić pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w porozumieniu z Radą Rodziców, bądź pomóc w otrzymaniu wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

16.Nauczyciele mogą podejmować działania o charakterze innowacyjnym i nowatorskim, w trosce o stałe wzbogacanie procesu dydaktyczno - wychowawczego.

17. Opieka nad dzieckiem w przedszkolu sprawowana jest w następujący sposób:
1) przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od wieku, potrzeb indywidualnych, potrzeb środowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.,
2) przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, które realizowane są przez nauczycieli prowadzących oddziały przedszkolne mające na celu wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego inicjatywy oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań,
3) przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dzieci w placówce oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola poprzez:
a)dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości dziecka,
b) właściwe wyposażenia wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola,
c) zapewnienie w czasie zajęć w przedszkolu oraz w trakcie pobytu poza terenem placówki stałej opieki oraz bezpiecznych warunków ze strony nauczyciela i personelu niepedagogicznego,
d) ubezpieczanie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i w towarzystwie ubezpieczeniowym wybranym przez radę rodziców,
e) umieszczenie planu ewakuacji przedszkola w widocznym miejscu, .
f) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,
g)wyposażenie pomieszczeń przedszkola w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,
h)szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
i)przy wyjściu /wyjeździe/ z dziećmi w obrębie miejscowości i poza miejscowość, która jest siedzibą przedszkola, zapewnienie jednego opiekuna dla grupy do 15 dzieci,
j)opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,
k)niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi,
l)pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zobowiązany jest zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczyć miejsce wypadku
ł) o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
- rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
-organ prowadzący szkołę lub placówkę;
-dyrektora
- pracownika służby bhp;
- społecznego inspektora pracy;
- radę rodziców.
Dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, który sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół.
m) w przedszkolu opracowane zostały procedury udzielania pierwszej pomocy uwzględniające postępowanie pracowników w przypadku zadławienia, zachłyśnięcia, omdlenia. Z w/w procedurami zapoznani zostali wszyscy pracownicy przedszkola.

18. W planie zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględnia się:
1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu.

19. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione (stosownym oświadczeniem pisemnym złożonym u nauczyciela na początku roku szkolnego) zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
2) przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą powierzenia dziecka nauczycielce w sali zajęć, aż do momentu odbioru przez osoby upoważnione.

20. Organizacja zajęć dodatkowych:
1) w przedszkolu mogą być organizowane, na wniosek rodziców zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci,
2) udział dzieci w zajęciach jest dobrowolny i wymaga deklaracji rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie z jednoczesnym zobowiązaniem się do systematycznego uiszczania opłat za wybrane zajęcia
3) czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci
4) za organizację zajęć dodatkowych odpowiedzialny jest dyrektor,
5) zajęcia dodatkowe powinny być prowadzone w takim czasie, aby nie kolidowały z sytuacjami edukacyjnymi organizowanymi przez nauczyciela,
6) zajęcia dodatkowe finansowane są w całości przez rodziców (z wyjątkiem religii), a na koszty prowadzenia i organizacji zajęć dodatkowych składają się:
- opłata dla prowadzącego zajęcia
- opłata dla kierownika zajęć (organizującego zajęcia na terenie przedszkola)
- prowizja za wynajem pomieszczeń (tzw. opłata dla przedszkola)
- prowizja dla organizatora zajęć (firmy)
- procentową wysokość opłat określa umowa - zlecenie, zawarta między dyrektorem przedszkola, a firmą organizującą zajęcia dodatkowe
7) w wyjątkowych przypadkach losowych dyrektor w porozumieniu z organizatorem zajęć może zwolnić rodziców z opłat za zajęcia dodatkowe.

21. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe posiadają wymagane kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.
1) osoby prowadzące zajęcia dodatkowe opracowują programy nauczania na dany rok szkolny
2) osoby prowadzące zajęcia dodatkowe, z wyjątkiem zajęć umuzykalniających (rytmiki) przejmują pełną odpowiedzialność w czasie trwania zajęć za bezpieczeństwo dzieci
22. Zajęcia odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, poza czasem przewidzianym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.