BAJKOWY ZAKĄTEK
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
  • Przedszkole nr 53 w Lublinie 'Bajkowy zakątek'
Home Statut

It seams that module Counters (mod_jstats_counters) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.


Statut Przedszkola nr 53 w Lublinie
Spis treści
Statut
Rozdział I - Przepisy ogólne
Rozdział II Cele i zadania przedszkola
Rozdział III - Organy przedszkola i ich kompetencje
Rozdział IV - Organizacja przedszkola
Rozdział V - Nauczyciele i inni pracownicy
Rozdział VI - Wychowankowie przedszkola
Rozdział VII - Poztanowienia końcowe
Rozdział VII Postanowienia końcowe

§ 17
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności , nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

2.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy.

4. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

5. Obsługę księgowo - finansową prowadzi Referat finansowo - księgowy przedszkoli w Wydziale Oświaty i Wychowania w Departamencie Czwartego Zastępcy Prezydenta Urzędu Miasta Lublin.
1)prowadzenia rachunkowości przedszkola,
2)wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
3)dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.,
4)dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych ,

6. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej w formie załączników do niniejszego statutu.

7. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.

8. Statut jest przechowywany w kancelarii przedszkola.